Общи условия

на
GABROVO GREEN ACCELERATOR

реализиран в рамките на инициативата Gabrovo Innovation Camp 2021 (Иновационен лагер Габрово 2021)

I. Организатори

Gabrovo Green Accelerator („Акселераторът“) се организира и провежда от:

II. Предмет на Акселератора

Предметът на Акселератора е предоставяне на достъп до обучение и финансиране на зелени компании в начален етап на тяхното развитие. Победителят в Акселератора, след неговото завършване, ще използва наградата, за да развие свой устойчив бизнес в община Габрово.

III. Допустими участници

Право на участие в Акселератора имат регистрирани в Република България юридически лица, които ще осъществяват дейността си на територията на община Габрово. Проектите на участниците трябва да отговарят на условията, описани в КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА.

Участниците са длъжни да спазват настоящите Общи условия и да декларират съгласието си с Политиката за лични данни във връзка с обработването на техни лични данни от Организаторите.

Съгласието с настоящите условия (Общите условия за провеждане на акселератора) включва правото на Организаторите да известяват и оповестяват имената на участниците в Акселератора; да заснемат снимков или видео материал по време на събитието, който ще бъде публично разпространяван, чрез различни комуникационни канали и ползван в други бъдещи рекламни кампании и събития.

Участниците дават право на организаторите да ползват техни лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента). За повече информация относно това какви данни за потребителите събираме на нашия сайт и как ги съхраняваме и обработваме, вижте “Политика за лични данни”.

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Акселератора на интернет страницата https://gabrovoinnovationcamp.eu/. Организаторите си запазват правото да допълват или променят Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата.

IV. Териториален обхват на Акселератора

Акселераторът е предназначен за участници от цялата страна. Дейностите трябва да се реализират на територията на община Габрово.

V. Срок на Акселератора

Акселераторът стартира в 10.00 часа на 9.07.2021 г. и ще завърши в 14.00 часа на 9.10.2021 г. Акселераторът ще премине през следните етапи:

VI. Награда

В Акселератора ще бъде отличена 1 компания победител, която ще получи парична награда от 25 000 лева, за да развие своя устойчив бизнес в община Габрово. Компания, събрала по-малко от 60 точки във втория етап на оценяване, съгласно КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА, не може да бъде наградена.

При регистрация за Акселератора всички компании декларират, че в случай, че получат паричната награда се ангажират да използват получената сума за развитието на дейност на територията на община Габрово, в срок не по-голям от три месеца след приключване на Акселератора и да предоставят доказателства за изпълнението. В противен случай дължат възстановяване на наградата.

По време на Акселератора участниците ще получат възможност за достъп до финансиране, осигурено от партньори на инициативата, които ще следят и подкрепят процеса на развитие на компаниите.

VII. Получаване на наградата

Наградата се определя, присъжда и връчва от експертно жури. Наградата ще бъде дискутирана, обявена и връчена публично в присъствието на зрители, официални гости и свидетели на събитието на 09.10.2021 година от 10:00 до 14:00 ч. Името на спечелилата компания в Акселератора ще бъде публикувано на сайта и Фейсбук страницата на Организаторите, а самите печеливши Участници ще бъдат уведомени по телефона или чрез електронна поща от служител на организаторите за реда на получаване на отличието.

Наградата се връчва на представляващия компанията участник или упълномощено от него лице, което следва да се идентифицира с лични данни при поискване от служител на Организаторите.

Организаторите си запазват правото, при груби етични или правни нарушения да предоставят отличието на друг Участник по реда на номинациите.

VIII. Отговорност на Организатора и/или трети лица, заети с Акселератора

С предаване на наградата на представляващия компанията участник или упълномощено от него лице, Организаторите и/или трето лице, заето с Акселератора, се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност и спорове между трети лица. Личните данни на Участниците подлежат на проверка. Организаторите не се задължават да водят кореспонденция относно претенции за участие в Акселератора, предявени след края му.

IX. Забрана за трансформация на наградата

Спечелилият Участник в Акселератора може да получи единствено обявената награда. В случай, че на участници бъдат предоставени предметни награди от спонсори и партньори, те не могат да се трансформират в парична равностойност.

X. Прекратяване на Акселератора

Организаторите имат неотменимото право по своя преценка да прекратят Акселератора по всяко време, без изброяването да е изчерпателно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите условия или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Акселератора се обявява на интернет страницата и Фейсбук страницата на Организаторите. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

XI. Спорове

Всеки потенциален спор между Организаторите на Акселератора и Участниците се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

XII. Публичност и лични данни

С участието си в настоящия Акселератор Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за целите на Акселератора, включително се съгласяват техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организаторите по време на Акселератора.

Личните данни, събрани за целите на настоящия Акселератор, се предоставят от Участниците доброволно, като последните имат право на достъп до тях, коригиране или заличаване на така събраните данни. Личните данни на участниците ще бъдат ползвани само и единствено във връзка с конкретния Акселератор и неговото споменаване. Организаторите се задължават да обработват личните данни на участниците не повече от шест месеца след приключване на Акселератор.

XIII. Интелектуална собственост

С приемане на настоящите Общи условия всеки Участник декларира и гарантира, че: авторското право и всички права на интелектуална собственост върху проекта, с който кандидатства и който изпраща на Организаторите му принадлежат; ще оказва необходимото съдействие на Организаторите по всички възможни начини, в случай на спорове във връзка с правата върху проекта, изпратен на Организаторите, включително, но не само, като урежда в бъдеще, изцяло в съответствие с българското законодателство и за своя сметка, всяка претенция срещу Организаторите по отношение на правата върху проекта, респективно незабавно ще освобождава Организаторите от всякакви претенции, направени по съдебен, извънсъдебен ред, административен ред и/или наказателно-правен ред от трети лица във връзка с проекта, а при евентуално предявяване на такива претенции пряко към Организаторите, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка, в случай че се установи, че тези претенции са основателни.

Организаторите нямат никакви претенции към разработките на участниците, с изключение на класираните на финала на Акселератора, и всеки от тях може да използва идеите си както намери за добре.

XIV. Заключителни клаузи и комуникация

 Настоящите общи условия и Критериите за оценка, ще бъдат достъпни на интернет страницата на Организаторите Gabrovo Innovation Camp https://gabrovoinnovationcamp.eu/ за периода на Акселератора.

Участвайки в този Акселератор, Участниците приемат задължителността на тези Общи Условия и се съгласяват да спазват техните разпоредби.

За контакт с Организаторите:

 oic@gabrovo.bg

office@innovationstarter.bg