Designscapes набира проекти до 31 юли 2019

Градовете са сложна съвкупност от предизвикателства и тяхното решаване изисква иновативни решения, базирани на дизайна.

Тази визия за развитие на потенциала на градската среда свързва 12 партньора от 10 европейски държави, които заедно изпълняват проект „Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда” (DESIGNSCAPES), финансиран от програма Хоризонт 2020.

Проектът има за цел да разработи съзидателния потенциал на градската среда във възможно най-много европейски градове, като насърчи разработването на иновативни и дизайн базирани продукти, услуги и процеси в различни сфери на обществения живот: социално включване и достъп на хората до иновации, климатични промени и опазване на околната среда, изкуство и култура, отзивчивост и прозрачност на институциите, възможности за младите хора, достъп до здравословна храна и др.

Ако имате идея, която попада в пресечното поле между градската среда, иновациите и дизайна, можете да разработите проектно предложение и да кандидатствате за финансова подкрепа от 25 000 евро. Втората фаза на поканата на DESIGNSCAPES за набиране на проекти е отворена до 31 юли 2019 г. Очаква се да бъдат финансирани поне 40 пилотни инициативи на дизайнери, представители на академичната общност, стартиращи предприемачи, общински и държавни администрации, НПО и др.

Поканата е публикувана на сайта на проекта
http://designscapes.eu/open-calls/

За повече информация можете да се обръщате към българския участник в проекта РСО „Централна Стара планина”: www.rso-csp.org