Лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) Ви известяваме, че поддържаме пълна конфиденциалност на личните данни, които ни предоставяте. Те се използват единствено във връзка с организацията и реализацията на инициативата GABROVO INNOVATION CAMP, осъществяване на двустранна комуникация и отчитане на постигнатите цели. Събраните данни може да се използват за съставяне на анонимна и обобщена информация за участниците в инициативата с цел анализ, маркетинг, планиране и презентиране.

Личните Ви данни не се обработват с цели различни от тези, за които са предоставени.

Личните Ви данни се съхраняват за период не по-дълъг от нормативно установения максимум.

Личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети страни.